Gioăng (ron) dây silicone đặc dẹt

Dây gioăng ron silicone hình vuông dầy 12 ly (12 x 12 mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc dẹt

Dây gioăng ron silicone hình vuông dầy 16 ly (16 x 16 mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc dẹt

Dây gioăng ron silicone hình vuông dầy 18 ly (18 x 18 mm)