Gioăng (ron) dây silicone đặc dẹt

Dây gioăng ron silicone hình vuông dầy 12 ly (12 x 12 mm)