Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 10 – D10 (10mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 12 – D12 (12mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 14 – D14 (14mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 16 – D16 (16mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 18 – D18 (18mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 2 – D2 (2mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 20 – D20 (20mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 25 – D25 (25mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 3 – D3 (3mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 30 – D30 (30mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 4 – D4 (4mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 5 – D5 (5mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 6 – D6 (6mm)

Gioăng (ron) dây silicone đặc tròn

Dây gioăng ron silicone tròn đặc phi 8 – D8 (8mm)